Home

መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ማሕበር መናእሰይ ትግራይ

 

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ብቐዳምነት እንኳዕ ንሓዱሽ ዓመት 2009 ዓ/ም

ብሰላም ኣብፀሐኩም ኣብፀሐና ብምባል ሰናይ ትንቢትና እንትንገልፅ ዝለዓለ

ታሓጓስን ደስታን ይስምዐና።

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ብንቑሕ ተሳትፎ መናእሰይ ትግራይ ጳጉሜን 2/1983

ዓ/ም እዩ ተጣይሹ። ሕገ መንግስታዊ መሰል ብዝሃቦ ዕድል መናእስይ

ብዕድሚኦም ተወዲቦም ተሳትፍኦም ንምዕባይ ብዝተወደበ ነፃ ማሕበር እዩ።

ማመት እንትጣየሽ ኣብ ክልልና መፍረይ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ፤ዓርሰ እምነት

ዘለዎን ኩለመዳይ ክእለት ዝተዓጠቐ መንእሰይ ተፈጢሩ ንምርኣይ እዩ። ማመት

ኣብ ጠቕላላ ናይቲ መንእሰይ ንቕሓትን ተሳትፎን ዘዕብዩ ብዋናነት ኣብ ምንጋስ

ሰናይ ምምሕዳር ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ፣ዘለው ዕድላት ፀንቂቕካ ብምጥቃም

ስእነት ስራሕ ምንካይ ምክልኻል ምግፋሕ ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ተዛመድቲ

ናይ ስነ-ተዋልዶ ፀገማት ምንካይ፣ መናእሰይ ትም/ቲ ዕድል ክረኽቡ

ምስራሕ፣ ኣተሓሳስባን ክእለት መናእሰይ ምዕባይን ኣብ ምሕዋይ ተፈጥራዊ

ሃፍቲ መንእሰይ ክሳተፍ ምድጋፍ ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ዕላማታት

ተልእኮታትን ትኹረት ሂቡ እናሰርሐ ይርከብ።

 

ብዝሓዞ ራእይን ዕላማን ኣብ መንእሰይ ዝስርሑ ስራሕትን ቡዙሓት ኣባላት

እንዳፍረያ ንዋታዊን ገንዘባዊን ዓቕምታቱ በቢግዚኡ እናጉልበተ ይርከብ።

በቢዓመቱ ዝውሰኽ ዘሎ ኣባላት ተጠቀምቲ ንምግባር ድማ በቢግዚኡ ካብ ናይ

መንእሰይ ፖሊሲ ድልየት ናይ መንእሰይን ህልዊ ኩነታት ኣባላት ብምፅናዕ

በቢግዚኡ ስትራቴጂክ ትልሚን ካብዚ ዝምንጭው ዓመታዊ ትልምታት

ኣውፂኡ ንኣባላቱ ማሕብራዊ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ንማሕበራዊ

ተሳትፎ እንዳረጋገፀ መፂኡ እዩ።

 

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ኣብ ፅላሉ ልዕሊ 380 ሽሕ

ኣባላት ብምፍራይ በቲ ሕገ-ደንቢ ማመት መሰረት ድማ ኣብ 2008 ዓ/ም 8ይ

ስሩዕ ጉባኤ ብምክያድ ድምቀትን ንመላእ ኣባላትን ኣመራርሓን ማሕበር

መናእሰይ ትግራይ ከምኡ’ዉን መላእ መንእሰይ ብዘለዓዕል ኣገባብ ተፈፂሙ

እዩ። ስርዓት ውክልና እውን ፍትሓዊን ኣሳታፊን ንክኸውን በቲ ናይ ማሕበር

ኣሰራርሓ ዝፈቕዶ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝነፀሮም ኣጀንዳታት

ዘትዩ ዓበይቲ ውሳነታት ኣሕልፉ ኣመራርሓኡ መሪፁ ተዛዚሙ እዩ።

ከም ማሕበር መንእሰይ ትግራይ መደባት ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ቃልሲ

ፀረ-ኪራይ ኣካብነት ብዝተወደበ መልክዕ እንዳተቓለሰን መሪሕነቱ እንዳረጋገፀ

መፂኡ እዩ።

 

ብመዳይ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት እውን ኣብ ገጠር ከተማ ኣብ ናይ

መንግስቲ ኣንፈታት መሰረት ብምግባር ተጠቃምነት ኣባላቱ እንዳረጋገፀ መፂኡ

እዩ። ካብቶም ዝተሰርሑ ናይ 2008ዓ/ም ኣፈፃፅማ እንትረኣይ ኣብ ገፀር

ን132,495 ተጠቀምቲ ክኾኑ ኪኢሎም እዮም። ብተመሳሳሊ ድማ ን87,146

መናእሰይ ኣብ ከተማ ተጠቀምቲ ኮይኖም እዩም።

ኣብ ዙርያ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ኣባላት ማሕበር መናእሰይ መሪሕ ኮይኖም

ኣብ ናይ ጥዕና ስራሕቲ ብንቕሓት ንክሳተፉ በዚ ኣቢሉ ድማ ጥዑይ

መንእሰይ ንምቕራፅ ብዝብል ዝተፈላለዩ ናይ ግንዛበ መዕበይ መድረኻትን ነዚ

ዘጠናኽሩ ተግባራትን ተፈፂሞም እዮም። መግለፂታቶም ሞት ኣዴታትን

ህፃናትን ንምቕናስ ድማ 23,645 ባህላዊ ኣምቡላንስ ብምስራሕን 3,637

መናእሰይ ድማ ደም ብምልጋስ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም።

 

ብድጋመ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ እንኳዕ ንሓድሽ ዓመት 2009

ዓ/ም ብሰላምኣብፃሓኩምኣብፃሓና እንዳበለ ሓድሸ ዓመት ናይ ሰላም

፤ጥዕና፤ዕብየትን ንክኮነልና ብምምናይ ኣብ 2009ዓ/ም ዝሓዝኖም ዓበይቲ

ሰፋሕትን መደባት ብፍላይ መንእሰይና ብኣተሓሳስባ ንምቅራፅን ምህናፅን

ብሉፃት ተግባራት ብምግፋሕ ዝተጠናከረ ስራሕ ብምስራሕ ኣባላቱን

ኣመራርሓኡን ኢሉ ድማ መላእ መንእሰይ ተጠቃሚ ብምግባር ኣብ ልምዓት

ሰናይ ምምሕዳርን ንቁሕ ዝተወደበ ተሳትፎ ክህሉ ግደ ኩሎም ኣካላት ኣብዚ

ውዳበ እዚ ክዓስሉ ብምዕዳም እዩ።

_________________________________________________________


ኣብ 2008 ዓ/ም ክረምታዊ ወፍሪ ሰናይ ተበግሶ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን ከባቢ መንእሰይ

ወፍሪ ሰናይ ተበግሶ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ከባቢ መናእሰይን ካብ ዝጀመሮ ብዙሕ ዓመታት ዘቐፀረ እንትኸውን ንትምህርቲ ካብ

ከባቢኦም ወፂኦም ዝሓገዩ መናእሰይ ምስ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መንእሰይ ብምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ስራሕቲ

ብምስታፍ ነቲ ከይተምሃረ ዘምሃሮም ሕ/ሰብ ጉልበቶም ብዝተፈቐዶ ኹሉ እናደገፉ መፂኦም እዮም። እዚ ወፍሪ ብፍላይ እቲ ኹሉ ግዜ

ካብ ሕልናና ዘይጠፍእ ሳሙና መሪሕና ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ እቲ መንእሰይ ብዝለዓለ ወነን ሕራነን ተላዒሉ ካብኡ ዝፅበ ኹሉ

ከበርክቶ ገይርዎ እዩ።

ኣብ 2008 ዓ/ም ኣብ በቢዞብኡ ዝተኻየደ ወፍሪ ሰናይ ተበግሶ እቲ መንእሰይ ተወዲቡ ብምንቅስቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት

ስራሕቲ ዝተሳተፈ ኾይኑ እቲ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ዝተመለሰ መንእሰይ ብምንቕናቕ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰባዊ ስራሕቲ እናነጠፈ ከሪሙ እዩ።

በቲ ወፍሪ ዝተሰርሑ ዝርዝር ስራሕቲ

I. ኣብ ሕርሻ

·ኣብ ናይ ፈልሲ ተኸላ ስራሕቲ እቶም ናይ ከባቢ መንእሰይ ንፈልሲ መትከሊ ዝኾኑ ጎዳጉዲ ከዒቶም ኣዳልዮም ዝፀንሑ እንትኾኑ እቶም ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ምስመፁ’ዉን ተወሰኽቲ ጎዳጉዲ ብምኹዓት ፈልሲ ክትኽሉሎም ክኢሎም እዮም። እቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ማይ ከምዝሓዘ ገይርካ ብምኹስዃስ ክንክን ክግበረሎም ክኢሎም እዮም።

 

ኣብ ናይ ምህርቲ ምድንፋዕ ስራሕቲ’ዉን እንተኾነ እቶም ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ምስቶም ከባቢ መንእሰይ ናይ ገባራት ሕርሻ መሬት ናይ ውሑጅ ምእላይን ማይ ምፅንፋፍን ስራሕቲ ሰሪሖምሎም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ጐኒ እቲ ገባር ብምዃን ብሓይሊ ፃህያይ ዝተወሓጡ ግራውቲ ፃህያይ ስራሕቲ ሰሪሖም እዮም።

ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መፍረይነት ምድንፋዕ ዝሕግዙ ናይ ጠሊ ምዕቃብ ስራሕቲ ተኽሊ ምትካልን ምክንኻንን ስራሕቲ፣ ፃህያይ ምፅሃይን መስመር ምዝራእን ረብሕኡን መዳበርያን ምሩፅ ዘርእን ምጥቃምን ኣጠቓቕማ ፀረ ፃህያይን ኣመልኪቱ በቢከባቢኦም ናይ ግንዛበ መዕበይ ኣስተምህሮታት እናሃቡ ከሪሞም እዮም። ኣብዚ ዝተሳተፉ በዝሒ መንእሰይ በቢ ዘብኡ ክንረኦ ከለና ምዕራብ ፣ ሰ/ምዕራብ 71,817 ፣ ማእኸል 130,116፣ ምብራቕ 80,539 ፣ ደቡብ 58,961፣ ደ/ምብራቕ 21,045 ፣መቐለ----- በዝሒ ዝተተኸለ ፈልሲ ድማ ዞባ ምዕራብ  41,640፣ ሰ/ምዕራብ 1,279,025 ፣ ማእኸል 1,988,894፣ ምብራቕ 5,243,351 ፣ ደቡብ 1,171,296 ደ/ምብራቕ 2,159,519 ፣መቐለ----- ዝተሰርሐ ስራሕ ብገንዘብ እንትትመን 11,883,725

 

II. ኣብ መደባት ጥዕና

ኣብ ፅሬት ከባብን ጀቕጀቕን ምድፋን ኣብ ኩሎም ዞባታት ፅሬት ዝተኻየደሉን ጀቕጀቕ ዝተሰርሑ ስራሕቲ በቢ ዞብኡ ክንርኢ እንተለና ዞባ ምዕራብ -----ሰ/ምዕራብ 14,174.35 ፣ ማእኸል 15,487፣ ምብራቕ 10,886፣ ደቡብ 4,792 ፣ ደ/ምብራቕ 7,204፣ ፣መቐለ 3,813

ኣስተምህሮ ምፍጣር

ኣብዚ ሐዚ እዋን ንክልልና ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ሕማም ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ምክልኻል ዘተኮረ ናይ ግንዛበ መዕበይ ስራሕቲ ነቲ መንእሰይን ከባቢ ሕ/ሰብን እናሃቡ ከሪሞም እዮም። ኣብዚ ብተወሳኺ ኣብ ምጣነ ስድራ ምክልኻል ሕማም ዓሶን ተላበድቲ ሕማማትን ዘተኮረ ናይ ግንዛበ መዕበይ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ እዩ።

ደም ልጋሰ

እዚ ስራሕ ኣብዚ ናይ ክረምታዊ መደብ ከምቑልፊ ተገይሩ ዝተወሰነ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ምቕናስ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዝለዓለ ግደ ኣለዎ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው በቢዞብኡ ክንርኢ ከለና ዞባ ምዕራብ 0፣ ሰ/ምዕራብ 274 ፣ ማእኸላይ 192፣ ምብራቕ 298 ፣ ደቡብ 82፣ ደ/ምብራቕ 0፣ መቐለ 940 ድምር ዝኣኽሉ ዝለገሱ እንትኾኑ ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ዘለወን ዞባታት ክንርኢ ከለና ዞባ መቐለ፣ ምብራቕ ሰሜን ምዕራብን እንትኾና ምዕራብን ደ/ምብራቕን ድማ ከም መደብ ተታሒዙ ዘይተፈፀመሉን ዞባታት እዩ።

III.ኣብ መደባት ትምህርቲ

ኣብ ናይ ትምህርቲ መደባት ናይ ትምህርቲ ሞያ ዘለዎም ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ብምምልማል በቢ ናይ ትምህርቲ ሞይኦም ክረምታዊ ሓገዝ እናሃቡ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ እቶም መማህራን ተመዲቦም በቢቤት ትምህርቲ ተረኺቦም ከምህሩ ዝተገበረ እኳ እንተሃለወ ነቲ ምምሃር ምስትምሃር ዝሕግዙ ናይ መምሃሪ መሳርሒታት ቤት ፅ/ት ትምህርቲ ምስ ምምዳብን እቲ ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር እውን ዝመሃሩ ተምሃሮ ምስ ምክታት ዓብይ ምቁራፅ ዝነበረ እዩ።

ጐናጎኒ እቲ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ስራሕቲ ዙርያ እቲ ግቢ ዝፈረሶም ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ግቢ ብምሕፃር ብዙሕ ገንዘብን ጉልበትን እቲ ወሊደን ከድሕኑ ክኢሎም እዮም። ኣብ ናይ ትምህርቲ ተግባር ተመሂሮም ዝኸረሙ ተምሃሮ በቢዞብኡክንርኢ ከለና ዞባ ምዕራብ --- ሰ/ምዕራብ 3,231 ፣ ማእኸላይ 302,201 ፣ ምብራቕ 3,824 ፣ ደቡብ 3,505 ፣ ደ/ምብራቕ 645 ፣መቐለ 676 ጠቕላላ ድምር 314,082


ኣብ 2008 ዓ/ም ክረምታዊ ወፍሪ ሰናይ ተበግሶ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን ከባቢ መንእሰይ

 

ተ.ቑ

 

ዞባ

በዝሒ ዝተመዝገቡ ኣባላት ማመት

ተባ

ኣን

ድምር

1

ምዕራብ

18239

1264

19503

2

ሰ/ምዕራብ

17306

187

17493

3

ማእኸላይ

16478

2413

18891

4

ምብራቕ

45000

3052

48052

5

ደቡብ

19768

1841

21609

6

ደ/ምብራቕ

20781

676

21457

7

መቐለ

1334

1290

2624

ድምር

138,906

10,723

149,629

 

ተሳትፎን ተጠቃምነትን አባላት ማሕበር መናእሰይ ትገራይ

i. ተሳትፎ ኣባላት ማሕበር መናእሰይ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምሕዳርን ህንፀት ዴሞክራስን

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ካብ ዘለዎ ራእይ፣ካብ ዝሓዞ ልኡኽን ዘነፀሮም ዕላማታትን ብምብጋስ ካብ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ እንትረአ ድማ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ፈፃሚ ኣካል ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመንእሰይ ተጠቃምነት ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገራት እንዳነፀረ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር፣ ክራይ ኣካብነትን ኣድልዎን ወገንነትን እንዳተቓለሰ ብፍላይ ፍትሓዊ መሬት ሽግሽግ፣ መጠሻ ዕደላን ጐቦ መቐሎን፣ መስርሒ ቦታን ልቓሕን መንእሰይ ክረክብ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ክሰርሕ ኪኢሉ እዩ።

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ መንእሰይ ክልልና ዝጠቕምዎ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኾይኑ ክመርፅ ሰፋሕቲ ምልዕዓል ብምግባር ፈለማ ክምዝገቡ ድሕሪኡ ድማ ከድምፁ ኣብ ዝገበሮ ምንግስቓስ ኣብነት ናይ 2002 / መረፃ ብሰላም ንክዛዘምን ዝተመዝገበ ንኸድምፅን ብዝገበሮ ፃዕሪ 225,960 ኣባላትና ዝጠቕሞም ፖለቲካዊ ውድብ ድምፂ ከምዝሃቡን 625 ድማ ብተዓዛብነት ተዋፊሮም ብፅሒቶም ከበርክቱ ኪኢሎም እዮም።

 

 

ሚያዝያ 12/2005 ዓ/ም

7ይ ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ(ጉባኤ ሕድሪ) ብዓወት ተዛዚሙ

እዚ “ጉባኤ ሕድሪ” ብዝብል ስያመ ተሰኒዩ ንኣስታት ክልተ መዓልቲ ካብ ዕለት 10 ክሳብ 11 ሚያዝያ 2005 ዓ/ም ዝተሳለጠ እንትኸውን ካብ መላእ ትግራይ ዝተወፃፅኡ መናእሰይ ዕዱማትን መሓዙት ውዳበታትን ተሳቲፈሙሉ እዮም።መኸፈቲ መደረ ዘስመዐ ኣቦወንበር ቦርድ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ መንእሰይ እያሱ ተስፋይ እዚ ጉባኤ ኣብ ፅባሕ መስዋእቲ ዓብዪ መራሒናን መበል 11 ዕዉት ጉባኤ ህ.ወ.ሓ.ትን ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ምስበለ መናእሰይ ትግራይ ብዘጋጠሞም መሪር ሓዘን ከይተሰኮኑ ብሕራነ ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታት ዘፈፅሙሉ ኣጋጣሚ ከምዝኾነ የረድእ።ብተወሳኺ መንእሰይ እያሱ እዚ ጉባኤ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መናእሰይ ንምርግጋፅ ዝካየድ ዘሎ መድረኸ ምዃኑ ገሊፁ።

ኣብቲ ስነ-ስርዓት ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብወገኖም ኣብ ልምዓታዊ ውራይን ህንፀት ዲሞክራስን ግደ መናእሰይ ዕዙዝ ምዃኑ ብምግላፅ ኩሉ መንእሰይ ሰራዊት ለውጢ ክኸውን ፀዊዖም።እዚ ጉባኤ ሕድሪ መለስ ዝተሸከመ ሓላፍነት ዝሓትት ዓብዪ መድረኸ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብቑዓት መራሕቲ ንክመርፁ ብምልባው ውድቦም ህ.ወ.ሓ.ትን  መንግስቶምን ድማ ኣብ ጎኖም ከምዝስለፍ ቃል ኣትዮም እዮም።

 

ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ሕድሪ መለስን ካልኦት ሰማእታትን ንምፍፃም ኣብ ጎኒ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ብምስላፍ ዓቐምና ፀንቂቕና ክንቃለስ ኢና ብምባል ድጋፎም ዝገለፁ ‘ውን ተወከልቲ ፌደሬሽን ሊግ መናእሰይ ሊግ ህ.ወ.ሓ.ትን ካልኦት ማሕበራት መናእሰይን ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርናን እዮም።

7ይ ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ ዝነበሮ ዋዕላታት ፀብፃብ ስራሕን  ኣብ ዙርያ መማሓደሪ ደምቢ እቲ ማሕበር ኣቕሪቡ   ዕሙቐ  ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ መረፃ ኣመራርሓ ቦርድን ካልኦትን መርሃ ግብርታትን  ብምስላጥ ብዓወት ተዛዚሙ።

 

ማሕበር መናአሰይ ትግራይ ካብ ሚያዝያ  10-11/2005 ዓ/ም 7ይ ስሩዕ ጉባኤ እቲ ማሕበር  ኣብ ከተማ መቐለ ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ።

Tigray Youth Association is on the way to conduct its 7th congress from Apr. 18-19/2013 in Mekelle.
 

 Click here to read the English version

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ብልዕሊ 9.8 ሚልየን ብር በጀት ኣብ ከተማ አላማጣ ኩለመዳይ መዘናግዒ መናእሰይ ንምህናፅ እምነ ኩርናዕ ኣንቢሩ።

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ማሕበራዊን  ቁጠባዊን   ተጠቃምነት መናእሰይ  ብምርግጋፅ  ዓንዲ ሑቐ እዛ ሃገር ኮይኖም ዝድለ  ምዕባልን ዕቤትን ንከምፅኡ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ምህናፅ ወሳኒ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ማሕበር ኣብ  ዝተፈላለዩ ዞባታት  ክልልና  ኩለመዳይ መዘናግዒ መናእሰይ ይሃንፅ ብምህላዉ  3 ለካቲት 2005 ዓ.ም ኣብ ከተማ አላማጣ እምነ ኩርናዕ ኣምቢሩ።  እቲ ብምትሕብባር ማሕበር መናእሰይ ትግራይን  ምምሕዳር ከተማ ኣለማጣን ዝህነፅ ’’ኩለ መዳይ መዘናግዒ መናእሰይ  ፍረ  ሰዉኣት ልዕሊ 9.8 ሚልዩን ብር በጀት ዝወድእ እዩ።

 


 

ኣብቲ ስነ- ስርዓት ምንባር እምነ ኩርናዕ ዝተረከቡ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ገ/ትንሳኤ ፍስሃ እቲ ዝህነፅ መዘናግዒ መናእሰይ መናእሰይ ከተማ ኣላማጣ ብስነ ምግባር ተሃኒፆም ተረከብቲ ዓዲ ንክኮኑ ዝለዓለ ሓገዝ  ክህልዎ እዩ ምስ በሉ እቲ ማእከል ንምዝዛም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ አላማጣ ልዕሊ 40 %  ህንፀት እቲ ማእከል  ከምዝሽፍኑ  ሓቢሮም ።

 


 

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእስይን ስፓርትን ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ገ/ዋህድ መንግስቲ ማእከላት መናእሰይ  መናእሰይ ዝለምዕሉ ባይታ ጌይሩ ብምዉሳድ ዝሓንፅፆ ልምዓት ፓኬጅ መናእስይ ተግባራዊ ይኸዉን ከምዘሎን  ከም ኣካል ናይዚ  ማሕበር መናእስይ ትግራይ ብደረጃ ክልል ይሃንፀን  ካብ ዘለዋ  ማእከላት መዘናግዒ መናእስይ’’ኩለመዳይ  ማእከል መዘናግዒ  መናእሰይ ፍረስዉኣት ‘ ሓንቲ ምኻና ገሊፆም።

 


 

ነባሪ ከተማ አላማጣ    መንእሰይ ፈንታዉ ብርሃኑ ድሕሪ ምንባር እምኒ ኩርናዕ ማእከል መዘናግዒ መናእሰይ ከተማና ናይ ነዊሕ  እዋን ሕቶ ኮይኑ ከምዝፀንሐን ሐዚግን ማሕበረና ምስ ምምሕዳር ከተማና ብምትሕብባር ንሕቶና ምላሽ  ብምሃቡ  መንእሰይ ከተማና  ዝያዳ ተረባሒ ዝገብር እዩ’ሞ ኩሉ መንእሰይ ኣብ  ምዝዛም እቲ ህንፀት እጃሙ ከበርክት ፀዊዑ።

ብምቕፃል   ኣማካሪ  ዋና አመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣይተ አማኑኤል አማረን አቦ መንብር ማሕበር ነጋዶ ከተማ ኣላማጣ ሓጂ ኑሩሑሴን  ዑቕባረቢን   ተመሳሳሊ ሪኢቶ ሂቦም እዩም።

 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 1 of 5

Rate TYA's Progress

Rate TYA's Progress
 

Time

Who is online?

We have 1 guest online


share this site

Share on facebook

All rights Reserved Tigray youth Association!.
Designer and Developer: Haileselassie Tsegay

Website counter